TRUY CẬP HỆ THỐNG  - [iPC] HĐND 2017


Tài liệu hướng dẫn sử dụng VNPT iPC:
- Dành cho Chủ tọa
- Dành cho Đại biểu
Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật VNPT: 02363 837370